Kierunek: PIELĘGNIARSTWO - I stopień

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO - I stopień

 

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil kształcenia: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Studia trwają: 3 lata (sześć semestrów)

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

 

 

 
Ukończenie studiów I stopnia uprawnia absolwenta do podjęcia studiów II stopnia.
 

Przyporządkowanie kierunku „Pielęgniarstwo” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz wskazanie procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są efekty uczenia się  na kierunku.

Dyscyplina naukowa

Dziedzina nauki

Procentowy udział dyscyplin, w których zgodnie  z programem kształcenia uzyskiwane są efekty uczenia się

kierunek pielęgniarstwo

nauki medyczne*

dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

56%

nauki o zdrowiu

36%

pozostałe

8%

Łącznie

100%

 

*dyscyplina wiodąca

Dyscypliną wiodącą, w ramach której będzie uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia się jest dyscyplina naukowa „nauki medyczne” (56% efektów uczenia się).

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPŁACALNE STUDIOWANIE!!!
 
Dzięki nowemu projektowi Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej dla studentów i absolwentów kierunku Pielęgniarstwo (3.000.000 zł) studiowanie kierunku pielęgniarstwo od roku 2018 będzie na bardzo korzystnych warunkach.
 

CO NOWEGO OFERUJEMY NASZYM STUDENTOM I ABSOLWENTOM?

 

 1.     Wdrożenie uczelnianego programu stypendialnego, w ramach którego 75% studentów przez dwa lata otrzyma stypendia motywacyjne w wysokości 800 zł/msc.

2.     Realizację płatnych praktyk kursowych.

3.     Cykl medycznych szkoleń zawodowych dla absolwentów Pielęgniarstwa, w tym wypłatę stypendium szkoleniowego w wysokości 1000 zł  przez okres 24 miesięcy po podjęciu pracy w placówkach służby  zdrowia.

4.     Program absolwenta ułatwiający znalezienie zatrudnienia w podmiotach leczniczych. 

 

Działania te nie wykluczają możliwości otrzymania świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej tj: stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób  niepełnosprawnych oraz stypendium naukowego.

Projekt obejmuje wsparcie dla studentów Pielęgniarstwa z naboru 2017/2018 oraz 2018/2019.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Studia licencjackie 6 semestralne przygotowują wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską, do samodzielnego pełnienia roli zawodowej, świadczenia wysokiego poziomu usług medycznych, promocji i edukacji zdrowotnej, wobec człowieka w zdrowiu i chorobie, w każdym okresie jego życia.

Absolwenci mogą ubiegać się o pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym: w szpitalach, podstawowej opiece zdrowotnej, medycynie szkolnej, zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, sanatoriach, jednostkach systemu ratownictwa medycznego.

Intensywnie postępujący rozwój nauki i techniki oraz konieczność dostosowania się do wymogów Unii Europejskiej rodzi potrzebę zdobywania coraz wyższych kwalifikacji zawodowych w zawodzie pielęgniarki. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom proponujemy pielęgniarkom pogłębienie wiedzy i podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Uzyskanie dyplomu licencjata uprawnia do kontynuowania nauki na uzupełniających studiach magisterskich. Programy nauczania w naszym Wydziale są zgodne z wytycznymi kształcenia obowiązującymi w Unii Europejskiej. Przyszłym studentom poza przedmiotami kierunkowymi oferujemy również zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie: języków obcych, komunikowania interpersonalnego, języka migowego, aparatury medycznej, komputerowego wspomagania w medycynie. Wiedza teoretyczna oraz umiejętności praktyczne weryfikowane są w trakcie praktyki zawodowej, która stanowi integralną część kształcenia.

Poza obowiązkowymi zajęciami studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych - z anatomii, biochemii, masażu, kinezyterapii, fizykoterapii i ratownictwa medycznego. Mogą również podnosić sprawność fizyczną w ramach działalności sekcji sportowych działających w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej.