POWRÓT

Aktualna podstawa prawna

Spis treści:

 

 

PODSTAWOWE PRZEPISY (USTAWY I ROZPORZĘDZENIA MINISTERIALNE):

Ustawa z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, 2024, 2245)

(Tabela obejmująca harmonogram wdrażania najistotniejszych zmian wynikających z wejścia w życie Ustawy 2.0  (zestawienie terminów i wymagań  związanych – Ustawa 2.0))

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153, 2245)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

(Przyporządkowanie kierunków prowadzonych studiów do dyscyplin z nowej klasyfikacji)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861)

 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej (Dz. U. poz. 1787)

 

 
 

AKTUALNOŚCI:

Wyszukiwarka aktów prawnych

Akty prawne - szkolnictwo wyższe - MNiSW (BIP)

Projekty aktów prawnych - MNiSW (BIP)

 
 

FIZJOTERAPIA:

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. poz. 1994)

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów

Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zaleceń do opracowania planu nauczania na jednolitych 5-letnich studiach w zakresie fizjoterapii od roku akademickiego 2017/2018

Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zaleceń dotyczących efektów kształcenia dla jednolitych 5-letnich studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia od roku akademickiego 2017/2018

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego

Krajowa Izba Fizjoterapeutów

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego

 

 

PIELĘGNIARSTWO:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów [pielęgniarstwo - minimum kadrowe]

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (CKPPiP)

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych (NIPiP)

Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych (KRESzPiP)

Akredytacja na prowadzenie studiów na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela - NIEAKTUALNE

 

Tworzenie nowych kierunków studiów:

Procedura postępowania przy uruchomieniu nowego kierunku studiów wKPSW

Wzory wniosków o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia przygotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z Polską Komisją Akredytacyjną.

 
 

Studia podyplomowe, kursy doszkalające, kwalifikacyjne lub szkolenia

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających realizowanych w KPSW w Jeleniej Górze

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 986)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji

 

Zarządzenie nr 97/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie: wynagrodzenia za uruchomienie: studiów drugiego stopnia, nowego kierunku studiów pierwszego stopnia, nowego kierunku studiów podyplomowych i kursów dokształcających

 

Postępowanie rejestracyjne i prowadzenie rejestru uczelnianych organizacji studenckich:

Zarządzenie nr 50/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie: postępowania rejestracyjnego i prowadzenia rejestru uczelnianych organizacji studenckich

 
 

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia KPSW:

Uczelniany Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia - cele

Korelacja procedur mających wpływ na jakość kształcenia

 
 
 

INNE regulacje zewnętrzne:

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach

 

INNE regulacje wewnętrzne:

Statut KPSW w Jeleniej Górze

Regulamin studiów KPSW w Jeleniej Górze (2017 r.)

Regulamin studiów KPSW w Jeleniej Górze (z mocą obowiązującą od 1 października 2019 r.)

Regulamin relizacji pracy dyplomowej

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających realizowanych w KPSW w Jeleniej Górze

Regulamin Organizacji i Realizacji Praktyk Zawodowych

Szczegółowe zasady prowadzenia badań ankietowych w KPSW

Zarządzenie nr 4/2017 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie: zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w Jeleniej Górze.

Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3, Załącznik 4, Załącznik 5, Załącznik 6, Załącznik 7,  Załącznik 8,  Załącznik 9,  Załącznik 10, Załącznik 11

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przydatne linki:

  1. Polska Komisja Akredytacyjna
  2. Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych
  3. Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym