POWRÓT

Informacje ogólne Dietetyka

Dietetyka jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy obejmującą zagadnienia z obszaru
nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Studia pierwszego stopnia
na kierunku dietetyka trwają 6 semestrów. Program nauczania przygotowuje do
podejmowania działań z zakresu profilaktyki i leczenia chorób żywieniowo-zależnych,
zapobiegania niedożywieniu związanemu z chorobą i prowadzenia oświaty zdrowotnej
promującej prawidłowe odżywianie będące ważnym elementem zdrowia publicznego.
Ogólnym celem kształcenia jest przygotowanie kompetentnych pracowników biorących
współodpowiedzialność za zdrowie człowieka.
Podstawowym celem kształcenia na kierunku jest: nauczenie umiejętności posługiwania się
wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu żywienia
człowieka zdrowego i chorego, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym,
przygotowanie do pracy w poradniach dietetycznych, współpracy z lekarzem i pielęgniarką w
zakresie planowania żywienia. Ważnym elementem kształcenia jest nabycie umiejętności
obsługi sprzętu stosowanego w ocenie stanu odżywienia oraz przygotowanie do podjęcia
studiów drugiego stopnia i systematycznego doskonalenia zawodowego.
Program kształcenia na kierunku DIETETYKA jest zgodny z Misją Karkonoskiej
Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, która zakłada „kształcenie studentów w celu
zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności w pracy zawodowej”
Kształcenie na kierunku Dietetyka opiera się na przygotowaniu przyszłych absolwentów do
pracy w zawodzie dietetyka w poczuciu odpowiedzialności za wykonywanie zadań wobec
podmiotu opieki, kierując się poszanowaniem praw człowieka i jego wartości oraz zasadami
kultury relacji międzyludzkich
Poza obowiązkowymi zajęciami studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w kołach
naukowych - z anatomii, biochemii, ratownictwa medycznego. Mogą również podnosić
sprawność fizyczną w ramach działalności sekcji sportowych działających w KPSW.