POWRÓT

Specjalność – Animator czasu wolnego

Specjalność – Animator czasu wolnego

Kierunek Wychowanie Fizyczne:

 

 

SPECJALNOŚĆ

ANIMATOR CZASU WOLNEGO

 

Studia na specjalności Animator czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób starszych mają charakter praktyczny. Ich celem jest przygotowanie studenta do pobudzania różnych form aktywności w czasie wolnym oraz planowania, programowania i organizacji imprez szkolnych, środowiskowych, eventów o charakterze rekreacyjnym. Absolwent uzyskuje kwalifikacje pedagogiczne. Studia dają mu możliwość zatrudnienia w instytucjach systemu oświaty, jak i organizacjach zajmujących się turystyką, sportem i szeroko pojętą rekreacją.

SYLWETKA ABSOLWENTA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZE SPECJALNOŚCIĄ ANIMACJA CZASU WOLNEGO DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH:

Kreatywny, pomysłowy, stymulujący aktywność uczestników rekreacji, propagator idei właściwych kulturze fizycznej. Posiada wiedzę, umiejętności i odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych związanych z aktywnym wypoczynkiem, promowaniem prozdrowotnych zachowań i sposobów dbania o dobrą kondycję psychofizyczną. Potrafi przygotować obiekt rekreacyjny na terenie swojego działania, umiejętnie dobiera formy i metody zajęć dla różnych grup uczestników, dostosowując je optymalnie do miejsca realizacji.         

Potencjalne miejsca zatrudnienia:

  • hotele, sanatoria, uzdrowiska, centra odnowy biologicznej, ośrodki lecznicze i rehabilitacyjne,
  • instytucje systemu oświaty, placówki wychowawcze, świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, kluby sportowe, ośrodki sportu i rekreacji, domy kultury,
  • organizacje społeczne, fundacje, stowarzyszenia, zrzeszenia, kluby zajmujące się organizacją wypoczynku, organizacje sportowe, zakłady opieki społecznej, domy spokojnej starości (w charakterze animatorów czasu wolnego i fitness),
  • instytucje administracji rządowej i samorządowej na stanowisku odpowiedzialnym za rozwój kultury zdrowotnej, rekreacji i fitness,
  • własna działalność usługowa w zakresie organizacji czasu wolnego, rekreacji i fitness. 

 

REKRUTACJA NA KIERUNEK <<<