Plan jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia

 

Program nauczania na kierunku fizjoterapia spełnia wymogi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak również wytyczne Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT).

 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA

Forma studiów: stacjonarne

Profil kształcenia: praktyczny

 

Jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia trwają 10 semestrów i obejmują 8850 godzin dydaktycznych, z czego:

 

- wykłady i seminaria (zajęcia teoretyczne) – obejmują 1180 godzin dydaktycznych (bez samokształcenia),

- ćwiczenia i zajęcia praktyczne – obejmują 2675 godzin dydaktycznych (bez samokształcenia),

- praktyka zawodowa – obejmuje 1560 godzin dydaktycznych, której przypisano 58 punktów ECTS.

 
Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim (wykłady, seminaria, ćwiczenia, zajęcia praktyczne) wynosi 242 punktów ECTS w cyklu kształcenia.

 

 

 

WYKAZ REALIZOWANYCH W TOKU STUDIÓW PRZEDMIOTÓW

 

PRZEDMIOT

ECTS

A. PODSTAWOWE NAUKI MEDYCZNE

25

1. Anatomia (anatomia prawidłowa, funkcjonalna, rentgenowska, palpacyjna)

7

2. Biologia medyczna

1

3. Genetyka

1

4. Biochemia

2

5. Fizjologia (fizjologia ogólna, fizjologia wysiłku fizycznego, fizjologia bólu, diagnostyka fizjologiczna)

4

6. Farmakologia w fizjoterapii

1

7. Biofizyka

1

8. Biomechanika (biomechanika stosowana i ergonomia, biomechanika kliniczna).

3

9. Kinezjologia

2

10. Patologia ogólnej

2

11. Pierwsza pomoc przedmedyczna

1

B. NAUKI OGÓLNE Z JĘZYKIEM OBCYM

32

1. Język obcy do wyboru (poziom B2+)

8

2. Wychowanie fizyczne

0

3. Psychologia (psychologia ogólna, psychologia kliniczna, psychoterapia, komunikacja interpersonalna)

3

4. Pedagogika (pedagogika ogólna, pedagogika specjalna)

2

5. Dydaktyka fizjoterapii

2

6. Socjologia (socjologia ogólna, socjologia niepełnosprawności)

2

7. Podstawy prawa (prawa własności intelektualnej, prawa medycznego, prawa cywilnego, prawa pracy)

2

8. Zdrowie publiczne

2

9. Demografia i epidemiologia

1

10. Metodologia badań naukowych i statystyka

3

11. Ekonomia i systemy ochrony zdrowia

2

12. Zarządzanie i marketing

2

13. Filozofia

1

14. Bioetyka

1

15. Historia rehabilitacji

1

C. NAUKI W ZAKRESIE PODSTAW FIZJOTERAPII

43

1. Fizjoterapia ogólna

4

2. Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu

6

3. Kinezyterapia

7

4. Terapia manualna

2

5. Medycyna fizykalna (fizykoterapia + fizykoterapia balneoklimatologia; odnowa biologiczna)

6

6. Masaż

2

7. Metody specjalne fizjoterapii

8

8. Adaptowana aktywność fizyczna i sport osób z niepełnosprawnością

4

9. Wyroby medyczne (zaopatrzenie ortopedyczne), protetyka i ortotyka

2

10. Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia

2

D. NAUKI W ZAKRESIE FIZJOTERAPII KLINICZNEJ

90

1. KLINICZNE PODSTAWY FIZJOTERAPII

17

1. Kliniczne podstawy w ortopedii, traumatologii i medycyny sportowej

3

2. Kliniczne podstawy w reumatologii

1

3. Kliniczne podstawy w neurologii i neurochirurgii

2

4. Kliniczne podstawy w pediatrii i neurologii dziecięcej

1

5. Kliniczne podstawy w kardiologii i kardiochirurgii

2

6. Kliniczne podstawy w pulmonologii

2

7. Kliniczne podstawy w chirurgii

1

8. Kliniczne podstawy w ginekologii i położnictwie

1

9. Kliniczne podstawy w geriatrii

1

10. Kliniczne podstawy w psychiatrii

1

11. Kliniczne podstawy w intensywnej terapii

1

12. Kliniczne podstawy w onkologii i medycyny paliatywnej

1

2. FIZJOTERAPIA KLINICZNA W DYSFUNKCJACH NARZĄDU RUCHU

17

1. Fizjoterapia w ortopedii i traumatologii i medycynie sportowej

5

2. Fizjoterapia w reumatologii

2

3. Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii

5

4. Fizjoterapia w wieku rozwojowym

5

3. FIZJOTERAPIA KLINICZNA W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH

20

1. Fizjoterapia w kardiologii i kardiochirurgii

4

2. Fizjoterapia w pulmonologii

3

3. Fizjoterapia w chirurgii

2

4. Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie

2

5. Fizjoterapia w pediatrii

3

6. Fizjoterapia w geriatrii

2

7. Fizjoterapia w psychiatrii

2

8. Fizjoterapia w onkologii i medycynie paliatywnej

2

4. DIAGNOSTYKA FUNKCJONALNA

10

1. Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach układu ruchu

3

2. Diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrznych

4

3. Diagnostyka funkcjonalna wieku rozwojowym

3

5. PROGRAMOWANIE REHABILITACJI

26

1. Programowanie rehabilitacji w dysfunkcjach układu ruchu

10

2. Programowanie rehabilitacji w chorobach wewnętrznych

9

3. Programowanie rehabilitacji w wieku rozwojowym

7

E. PRAKTYKI SEMESTRALNE

20

F. PRAKTYKA FIZJOTERAPEUTYCZNA *

38

G. PRACA MAGISTERSKA (seminarium mgr; praca magisterska, egzamin magisterski)

22

H. AUTORSKA OFERTA UCZELNI

30

1. Zmiany biochemiczne i fizjologiczne w starzeniu się organizmu ludzkiego / Podstawy diagnostyki laboratoryjnej w fizjoterapii

1

2. Podstawy relaksacji / Mindfulness - odpowiedź na stres

1

3. Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka / Ontogeneza człowieka

3

4. Podstawy języka migowego / Zaawansowany język migowy w fizjoterapii

2

5. Techniki marszu w rehabilitacji / Podstawy aktywności ruchowej osób w podeszłym wieku

2

6. Antropometria w fizjoterapii / Antroposkopia w fizjoterapii

2

7. Rekreacja i turystyka z elementami promocji regionu / Plenerowe formy rekreacji ruchowej

2

8. Masaż sportowy / Rola fizjoterapeuty w klubie sportowym

2

9. Technologia informacyjna ogólna / Technologia informacyjna z ECDL

2

10. Nowoczesne formy gimnastyki / Aquafitness

2

11. Elementy terapii zajęciowej w fizjoterapii / Arteterapia w rehabilitacji

2

12. Podstawy komunikacji klinicznej z chorym człowiekiem / Kinezyprofilaktyka chorób cywilizacyjnych

2

13. Zastosowanie USG w fizjoterapii / Szkoła rodzenia

1

14. Podstawy lecznictwa uzdrowiskowego / Lecznictwo uzdrowiskowe w geriatrii

2

15. Gimnastyka korekcyjna / Dietetyka kliniczna

2

16. Odnowa biologiczna / Wellnes i spa w fizjoterapii

2

MODUŁY DO WYBORU

90

 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* praktyka fizjoterapeutyczna spełnia kryterium wybieralności - student wybiera:

- miejsce odbycia praktyki

- jedn z co najmniej trzech zakresów tematycznych, tj.:

(1) Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu;
(2) Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych;
(3) Fizjoterapia w wieku rozwojowym.