Plan studiów dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna

 

Studia I stopnia
 
Studia pierwszego stopnia na Edukacji Techniczno-Informatycznej odbywają się bez wyboru specjalności, z tym że na około 720 godzin zajęć, 30% z nich to zajęcia obieralne. Pozwala to każdemu studentowi studiów pierwszego stopnia przygotowanie się do podjęcia studiów drugiego stopnia na uczelniach technicznych.
Studia odbywają się według zamieszczonego poniżej planu studiów, kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera. Poza zaliczeniem wszystkich przedmiotów występujących w programie studiów obowiązkowe jest zaliczenie praktyki zawodowej, złożenie egzaminu inżynierskiego, napisanie pracy inżynierskiej i jej obrona.
Zajęciami na Edukacji Techniczno-Informatycznej są: wykłady (W), ćwiczenia (C), ćwiczenia laboratoryjne (L), projekt (P), zajęcia seminaryjne (S).
Tutaj plan studiów dla studentów rozpoczynających studia w 2012 r. i później  >>>>>>
Tutaj plan studiów dla studentów rozpoczynających studia w 2011 r. i wcześniej  >>>>>>