System punktów ECTS

Na podstawie Art.165 ust.1 Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2005 r. Kolegium Karkonoskie przystąpiło do przygotowania programów kształcenia w Systemie Transferu i Akumulacji Punktów (The European Credit Transfer System) - ECTS. Decyzja ta wydana została Zarządzeniem Nr 03/2006 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z  dnia 10 kwietnia 2006 roku. Zatwierdzenie programów nauczania na  kierunkach studiów nastąpiło 30 czerwca 2007 roku (Zarządzenie Nr 01/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 15 stycznia 2007 roku). Studenci, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2007/2008 zostali objęci systemem ECTS.

System ECTS jest przede wszystkim systemem akumulacji osiągnięć studenta w różnych okresach jego studiów, odbywanych zarówno na jego macierzystej uczelni, jak i innych uczelniach w kraju i za granicą. System punktów ECTS dostarcza uniwersalnego sposobu pomiaru i oceny zdobytej przez studentów wiedzy.

Punkty ECTS są wartością liczbową (od 1 do 60) przyporządkowaną poszczególnym kursom na podstawie pracy, jaką musi wykonać student, aby je zaliczyć. Odzwierciedlają one pracę, jakiej wymaga każdy kurs w  stosunku do całkowitej ilości pracy, jaką musi wykonać student, aby zaliczyć pełny rok akademicki studiów w danej uczelni. Punkty są zatem przyporządkowywane wykładom, ćwiczeniom, seminariom, laboratoriom, zajęciom praktycznym i praktyce zawodowej. Punkty ECTS są relatywnym, a  nie bezwzględnym miernikiem ilości pracy wymaganej od studenta, ponieważ określają jaka część z całości pracy wymaganej w danym roku akademickim przypada na określony kurs w programie. 

W ramach ECTS ilość pracy wymaganej w całym roku akademickim odpowiada 60 punktom, na semestr zazwyczaj przypada po 30 punktów. Punkty przyporządkowuje się wszystkim nauczanym kursom kończącym się oceną. Wyjątkiem przyznawania punktów ECTS bez oceny jest praktyka zawodowa, która stanowi integralną część procesu kształcenia oraz pracy dyplomowej. Punkty ECTS przyznawane są studentom, dopiero po zaliczeniu kursów. Liczba punktów za dany przedmiot jest z góry ustalona i taka sama dla wszystkich studentów, którzy ten przedmiot zaliczyli.

Ramowy plan studiów każdego z kierunków studiów prowadzonych na  Wydziale Przyrodniczo-Technicznym zawiera wykaz przedmiotów obowiązkowych i do wyboru, wykaz egzaminów i innych obowiązków dydaktycznych oraz liczbę punktów ECTS, podaną dla każdej z dydaktycznych form, każdego przedmiotu. By uzyskać tytuł zawodowy licencjata należy osiągnąć (tak na  studiach stacjonarnych, jak i na niestacjonarnych) - 180 punktów ECTS dla kierunku dietetyka i fizjoterapia I stopień oraz 184 punkty ECTS dla pielęgniarstwa I stopień i wychowania fizycznego. By uzyskać tytuł zawodowy inżyniera należy osiągnąć (tak na  studiach stacjonarnych jak i na niestacjonarnych) - 210 punktów ECTS dla kierunku edukacja techniczno-informatyczna.


PUNKTY ECTS A WARUNKI WPISU NA KOLEJNY SEMESTR


Zgodnie z § 14 Regulaminu studiów KPSW:

"Student uzyskuje prawo do wpisu na kolejny semestr, jeżeli łączna liczba punktów, o której mowa w ust. 1, jest nie mniejsza od łącznej liczby punktów określonej przez radę wydziału dla dotychczas zaliczonych semestrów. W semestrze pierwszym student wyszczególnia przedmioty określone w planie studiów, zaś w ostatnim semestrze studiów przedmioty dające możliwość ukończenia studiów po zaliczeniu tego semestru."


GDY ZABRAKNIE PUNKTÓW...


Nie zawsze udaje się zaliczyć czy zdać wszystkie przedmioty. W związku z tym, dla każdego kierunku studiów Rada Wydziału Przyrodniczo-Technicznego stosowną Uchwałą określiła wielkość dopuszczalnego deficytu punktów po danym semestrze, czyli taką liczbę brakujących punktów, która będzie jeszcze dawała prawo do wpisu na następny semestr.

 

 

DOPUSZCZALNY DEFICYT PUNKTÓW PO KAŻDYM SEMESTRZE STUDIÓW, WARUNKUJĄCY UZYSKANIE PRAWA DO WPISU NA KOLEJNY SEMESTR DLA KIERUNKU:


DIETETYKA <<<

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA <<<

FIZJOTERAPIA (studia licencjackie) <<<

FIZJOTERAPIA (jednolite studia magisterskie) <<<

PIELĘGNIARSTWO (studia licencjackie) <<<

PIELĘGNIARSTWO (studia magisterskie) <<<

WYCHOWANIE FIZYCZNE <<<

 

 

 

 

PRZYDATNE INFORMACJE TAKŻE NA STRONACH